Fråga studentombuden

Frida Holmdahl and Sofia Johnsson är studentombud på Stockholms universitets studentkår. Här svarar de på frågor om dina studier. Foto: Miriam Bratt

Har du frågor angående dina studier? Studentkårens studentombud svarar på dina frågor, stora som små. Frågorna kan ställas helt anonymt men ska vara studierelaterade. Mejla dina frågor till studentombud@sus.su.se.

Questions regarding your studies? The Student Ombudsmen will answer all of your study related questions. So if you are pondering on a question, send them to studentombud@sus.su.se anonymously and get answers.

Give feedback

Hello! I just finished one of my courses and I want to give both good and bad feedback. How do I do that? What is the best way? Student Hi! Thank you for your question! Stockholm University should give everyone who are participating, or have finished a course a chance to communicate their opinion and experiences in a course evaluation. Information about how and when you can do this, should be given at the beginning of a course. You should also be given the opportunity to do this anonymously. The result should be compiled, analyzed and then be communicated back to the students 10 weeks after the course ended. It´s the head of your department who is responsible to provide this information. Furthermore, the result should also be seen as a foundation for the next time the course is given. Kind regards Frida Holmdahl 

Hur länge ska man behöva vänta?

Hej! Jag undrar hur långt en omtenta får vara efter den ordinarie tentan? Vi har tenta nu i november i en kurs, och lärarna har sagt att man bara kan göra omtenta när kursen ges i vår. Det känns inte rimligt, är det ok att det är så? Student Hej! Tack för din fråga, jag förstår att situationen känns orimlig. Enligt SU:s regelverk ska omexamination infalla 2-6 veckor efter att resultaten från den första examinationen delgivits studenterna. Att hänvisa till nästa kurstillfälle är alltså inte ok. Om du vill kan vi studentombud höra av oss till kursansvarig och uppmärksamma problemet. Du kan i så fall självklart vara anonym. Hör av dig så hjälper vi dig vidare! Vänliga hälsningar Sofia Johnsson

Jag känner mig diskriminerad

Hej. Min lärare har flera gånger dumförklarat mig inför hela klassen när jag ställt frågor. Jag känner mig diskriminerad och vill inte att den här läraren ska rätta min tenta då jag inte litar på att jag kommer att få en rättvis bedömning. Kan ni hjälpa mig? Student Hej! Vad tråkigt att du upplever ett dåligt bemötande från din lärare. Det framgår inte av ditt mejl på vilket sätt du känner dig diskriminerad, men om det rör sig om diskriminering enligt någon av de grunder som listas i diskrimineringslagen så kan du anmäla detta till universitetets jämlikhetssamordnare. Dessa diskrimineringsgrunder är: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Jämlikhetssamordnaren gör en formell utredning för att utröna om diskriminering föreligger, och vi studentombud kan stötta dig i processen. Även om det inte går att fastslå att din lärares uttalanden är diskriminerande så kan vi hjälpa dig att lyfta frågan med din lärare. Alla studenter vid Stockholms universitet ska självklart behandlas lika och på ett respektfullt sätt. Kanske kan det även finnas möjlighet för dig att byta examinator. Hör av dig så ska vi hjälpa dig vidare! Josefin Velander, Studentombud

Frågor på tenta gicks inte igenom på föreläsningar

Hej, Jag skrev nyligen en tenta som innehöll vissa frågor som inte speglade det som fokuserades på i undervisningen under kursen. Två av frågorna handlade om saker som knappt nämndes på föreläsningarna och som inte verkade viktiga, och en av frågorna täcks inte av kurslitteraturen. Är det verkligen ok att ha med frågor som inte tas upp under föreläsningar eller i kurslitteraturen?

Hej! Alla delar som inkluderas i kursen kan vara del av tentamen. Eftersom det är kursens förväntade studieresultat som ska examineras, kan examinationen utgå från kurslitteratur, seminarier, föreläsningar, annat kursmaterial etc. De förväntade studieresultaten går att läsa i kursplanen. Om du läser de förväntade studieresultaten anser du då att tentamen speglade dessa? Ett bra sätt att framföra synpunkter på hur väl frågor på tentamen speglar studieresultaten är också i kursvärderingen. Josefin Velander

Kurslitteraturen ändrades i sista minuten

Hej! Jag har funderingar kring kurslitteraturen på den kurs jag läser just nu. Jag vill kunna planera mina inköp av kurslitteraturen i god tid. Den kurslitteratur som angavs några veckor innan kursen började ändrades i samband med kursstart och ny kurslitteratur har tillkommit under kursens gång. En av böckerna har jag därför köpt i onödan och jag har nu svårt att få tag på en av de böcker som tillkommit. Är det ok att göra så?

Hej! Kurslitteratur och övrigt kursmaterial ska finnas tillgängligt två månader innan kursstart, även på institutionens webbplats, enligt Stockholms universitets regelverk. Kurslitteraturen ska inte kompletteras under kursens gång. Det är nödvändigt med denna framförhållning ur tillgänglighetssynpunkt, då det t.ex. tar ca två månader att läsa in talböcker. Om du önskar kan vi kontakta institutionen angående detta. Du kan självklart vara anonym. Josefin Velander

How many chances to take an exam?

Hi, I am wondering how many times I am allowed to take an exam?

Hi, In the course syllabus there should be information regarding potential limitations of how many times the students can take an exam. It is stipulated by law (Högskoleförordningen 6 kap. 21§) that a student is to be given at least five chances to take an exam. If you have failed an exam two times with the same examiner, you normally have the right to get a new examiner. Kind regards, Josefin Velander.

Lost exams

Hi! I recently took an exam and I just got an email from the department saying that my and several other students’ exams got lost. They also let me know that I have to rewrite the exam, and it’s already next week. I’m really upset about this, I already wrote the exam, can they really make me rewrite it? Can you help me?

Hi! I understand your frustration and it is very unfortunate when exams go missing. I’m afraid that mistakes sometimes are made, and according to current regulations the responsible department is required to urgently arrange a new opportunity to do the exam for the affected students, preferably within a week from when it is discovered. The examiner is not allowed to pass a student only because the examination got lost. It is important however that you as students receive correct information. If you want to I can contact the department and discuss with them if they need to look over their routines handling exams. Josefin Velander

Få ut gamla tentor

Hej! Jag ska snart tentera en kurs och vill förbereda mig så väl som möjligt. Jag skulle gärna vilja öva på gamla tentor, men det ligger inga på kurshemsidan. Kan jag få tillgång till gamla tentor på något sätt? Anna

Hej Anna! Gamla tentor räknas i regel som en allmän handling, och du har därmed lagstadgad rätt att ta del av dem. Du kan kontakta en kursadministratör eller kurs­ansvarig och be om hjälp för att få tillgång till handling­arna. Om det handlar om många sidor kan du själv behöva stå för kopieringskostnaden. Hör av dig igen om du skulle stöta på några svårigheter! Vänliga hälsningar, Sofia Johnsson

Schemalagda studier på dagtid

Hej, jag har en fråga angående schemaläggning. I kursen jag går är flera seminarier förlagda till vardagar 16-18. Det ställer till det för mig eftersom jag är ensamstående förälder och inför varje ­sådant seminarium måste jag ordna så att någon annan kan hämta min son på förskolan. Kursen går på ”dagtid”, borde det inte rimligtvis innebära att undervisningen infaller mellan kl 8-17 på vardagar? Jag har påtalat ­problemet för kursansvariga men har inte fått någon bra ­respons, och jag hoppas att ni kan hjälpa mig reda ut vad som gäller. Jesper

Hej Jesper! Vad som räknas som dagtid är inte direkt ­reglerat varken i universitetets regelverk ­eller genom ­Universitetskanslersämbetets uttalanden. Det vi på studentkåren lyckats driva igenom ­tidigare är att examinations- eller obligatoriska moment som ­legat efter kl 18 när en kurs getts på dagtid har ­flyttats, men dessvärre är 16-18 ingen ovanlig tid när det ­gäller seminarier på "dagtid". Ofta är universit­etets lokalbrist anledningen till att seminarier läggs på olämpliga tider. Det finns helt enkelt inte utrymme för alla institutioner att schemalägga på önskvärt sätt. Sofia Johnsson

Måste jag anmäla mig till tentan?

Hej! Jag läser min första termin på Stockholms universitet och ska ha en salstenta om tre dagar.Jag har dock glömt att anmäla mig till tentan men har pluggat och förberett mig för att skriva den. När jag kontaktade institutionen svarade de att jag inte får skriva tentamen utan får anmäla mig i tid till omtentamen. Detta har gjort mig väldigt orolig! Får de göra så? Jag har hört från en kompis som läser ett annat program att om de glömmer att anmäla sig får de skriva tentamen i mån av plats. Vad är det som gäller egentligen? Student


Hej! Jag förstår att du är orolig och vill veta om du ska få skriva tentan eller inte. Enligt Stockholms universitets regelverk kan en institution besluta att endast studenter som anmält sig i förväg tillåts skriva tentamen. Det innebär att din institution inte gjort något fel när de hänvisat dig till omtentamen. Bör dock noteras att olika institutioner har olika regler. På institutionen din kompis tillhör verkar de tillåta studenter som inte har anmält sig att få skriva i mån av plats. Lycka till! Parasto Rosencrantz

Hur många handledningstimmar?

Hej studentombuden! Jag ska skriva min kandidatuppsats den här terminen och undrar vad som gäller kring handledning. Än så länge har jag inte fått så mycket information och undrar om ni kan svara på några frågor. Jag undrar hur många timmars handledning jag egentligen har rätt till och om jag kan byta handledare om det inte fungerar mellan oss? B

Hej B, I kursplanen finns det information om hur många handledningstimmar du har rätt till. Jag skulle rekommendera dig, att när kursen startat, fråga din handledare om vad som ingår i handledningstiden, exempelvis handledningsmöten, mejlkontakt, läsa ditt material etc. Det är även i kursplanen som det ska framgå om det finns omständigheter som gör att en har möjlighet att byta handledare. Om det uppstår problem, ta kontakt med din institution direkt, ju tidigare du kontaktar dem desto större är chansen att de kan hjälpa dig. Lycka till med uppsatsskrivandet! Emma Pedersen

Att tillgodoräkna poäng?

Hej, jag går ett program där det ingår en kurs som påminner mycket om en annan kurs som jag tidigare gått. Det känns onödigt att behöva studera samma sak igen och jag undrar om det finns något sätt att skippa det?

Hej! Om kunskapen i två kurser överensstämmer med varandra så har studenten rätt att tillgodoräkna poängen för kursen som den läst. Fråga din studievägledare som brukar finnas på varje institution om hur du går tillväga. Möjligheten att tillgodoräkna kurser regleras i högskoleförordningen. Det är universitetets uppgift att bevisa om kurserna inte har samma innehåll. Viktigt att veta gällande tillgodoräknanden är att det alltid ska ske en individuell prövning för varje ärende och inga generella riktlinjer. Beslut rörande tillgodoräknanden kan överklagas hos överklagandenämnden för högskolan. Vänliga hälsningar, Nouseibah Elobeid

Dispens från förkunskapskrav?

Hej. Jag fick ett E på en tenta. Jag är besviken och känner att jag kan prestera bättre än så. Jag har varit i kontakt med min examinator och enligt honom får jag inte skriva en tentamen till i kursen. Stämmer det? Och varför får man inte det, i sådana fall?

Hej! Jag förstår att det kan kännas frustrerande men det din lärare meddelat dig stämmer. Enligt högskoleförordningen ska betyg sättas på en genomgången kurs om inte högskolans lokala riktlinjer föreskriver något annat. I Stockholms universitets regelbok anges att en student som blivit godkänd i en kurs inte får examineras fler gånger i syfte att höja sitt betyg. Att examinera en redan godkänd kurs kallas plussning. Plussning är tillåtet vid vissa svenska lärosäten, men används inte vid Stockholms universitet. Det är inte heller möjligt för en student att begära en ändring av betyget godkänd till underkänd för att sedan kunna genomföra en ny examination på kursen. Det innebär att du inte kan få ett högre betyg i kursen än E. Vänliga hälsningar, Nouseibah Elobeid

My teacher gives me no response

I have some questions for a teacher and I’ve been trying to get a hold of him for a long time. I have sent him multiple emails and gotten no response. In attempt to get in touch with him I also contacted the student expedition at my institution to see if they could help me. For some reason they haven’t replied to me either. It’s really frustrating and I’m wondering if this is allowed. Student Hi! According to Swedish law authorities have to respond to questions as soon as possible. This means that employees at Stockholm University are obligated to answer questions as soon as they can. The definition of “as soon as possible” can of course vary. But the point is that they ought to respond. This law is also emphasized by the general guidelines for examination at Stockholm University (allmänna råd för examination vid Stockholms universitet). been offered to you, then you have the right to claim a written grade justification. Best regards, Nouseibah Elobeid

Changes in the schedule

Hi, I am taking a course right now where I was given the schedule only one week before the course started, which has made my planning difficult. Now the teacher has told us that they will change time and date of some of the lectures. The situation stresses me.
Jacob

  Hi Jacob, from what you are describing I understand that you are feeling stressed. According to regulations at Stockholm University information on schedule, course literature et cetera should be available at least one month before the course starts. Changes in the schedule should be avoided, but if they are necessary information about the changes are to be given to the students as soon as possible. If you wish, I can help you address the issue with your department.
Kind regards,
Erika Samuelsson

Tillgång till gamla tentor?

Hej! Jag ska snart tentera en kurs och vill förbereda mig så väl som möjligt. Jag skulle gärna vilja öva på gamla tentor, men det ligger inga på kurshemsidan. Kan jag få tillgång till gamla tentor på något sätt?
Jens

  Hej! Gamla tentor är som regel allmänna handlingar och därmed har du en grundlagsskyddad rätt att ta del av dem. Vänd dig till kursadministratören eller den kursansvarige och be att få ut handlingarna. Om det rör sig om många sidor kan du behöva betala för kopieringskostnaden. Hör av dig till mig igen om det uppstår några problem!
Vänliga hälsningar,
Erika Samuelsson  

Orapporterade betyg

Jag skrev en tenta för två månader sedan, men har fortfarande inte fått något betyg. Examinatorn svarar inte på mejl. Om mitt betyg inte rapporteras in snart är jag rädd att det kan bli problem med CSN. Kan studentombuden hjälpa mig?
Josefina

Hej! Det låter inte alls bra att du har fått vänta två månader på ditt tentaresultat och inte heller att examinatorn inte svarar på dina mejl. Universitetet är en myndighet och ska handlägga ärenden snabbt. Av lokala föreskrifter vid SU framgår att en tenta bör vara rättad och betygsatt inom tre veckor från tentatillfället. Utöver detta är alla anställda vid SU skyldiga att besvara mejl skyndsamt. Om du kontaktar mig med lite mer information om vilken kurs det gäller kan jag hjälpa dig att ta kontakt med din institution och förhoppningsvis se till att du får ditt betyg snabbt.
Vänliga hälsningar,
Erika Samuelsson

What can I do to affect my grade?

Hi, I am an international student who is about to finish my studies but I have encountered some problems with my final thesis. Everything went smoothly during the writing process and my supervisor was very positive and once said I deserved a B. During the examination however the examiner was critical to several parts of the thesis and finally gave me a F. I am shocked and feel betrayed by my supervisor. Can I appeal or do anything to affect my grade?
David

  Hi David, the experience you have is unfortunately something we repeatedly see examples of. The main problem in your situation is that a discrepancy has emerged between the examiner and the supervisor. The Swedish Higher Education Authority has given criticism on this matter – the occurence that an examiner demands comprehensive changes of a thesis when a supervisor has given a thesis clearance is highly problematic.

Unfortunately it’s not possible to appeal a grade. You can however request your examiner to review your grade. Make sure then that you base your line of reasoning, as to why you deserve another grade, on the grading criteria for the course. With regards,
Yohanna Burman

Skriva uppsats i grupp

Hej. Jag har en fråga angående uppsats i grupp. Vi skriver B-uppsats just nu i min utbildning och vi har blivit beordrade att skriva uppsatsen i grupp. Jag bor rätt långt ifrån stan och har därför lång restid både till universitetet och till mina kurskamrater som jag nu ska skriva uppsats med. Mina kurskamater är förstående men det blir ändå krångligt. Jag har på grund av detta bett att få skriva uppsatsen på egen hand men min lärare tillåter inte detta. Får han verkligen göra så?
Lisa

Hej Lisa, En lärare får begära att ni som studenter skriver uppsats i grupp. Det finns inget förbud mot det. Det som är viktigt är dock att läraren vid rättning av uppsatsen kan avgöra vem som har skrivit vad så att ni var och en får en individuell bedömning. Läraren bör därmed ha gett er tydliga instruktioner för hur detta ska kunna gå till. Kanske kan ni göra en tydlig fördelning i uppsatsarbetet så att du ändå kan sitta hemma en hel del och skriva. Vänligen,
Yohanna Burman

Handledningstimmar

Hej, jag skriver för närvarande min kandidatuppsats men har inte förstått hur mycket handledning jag har rätt till. När jag pratar med min handledare får jag inga tydliga svar. Vad är det som gäller egentligen?
Karin

Hej Karin, När det kommer till handledningstid ska det regleras i kursplanen för din uppsatskurs hur många timmars handledning du har rätt till. Jag rekommenderar dig därför att som ett första steg titta i kursplanen. Står det ingenting i denna kan institutionen ha valt att reglera det hela i kursbeskrivningen. Finns det inte heller någon instruktion i kursbeskrivningen kan vi bistå dig att reda ut detta med institutionen.

Du ska kunna få ett tydligt besked i denna fråga. När du fått ett besked om antal handledningstimmar, är det också viktigt att klargöra med din handledare vad som ingår i denna tid: handledningsmöten, kontakt via mejl, den tid det tar för din handledare att läsa ditt material etcetera. Lycka till! Vänligen,
Yohanna Burman  

”The status of syllabi?”

Dear Student Ombudsmen! What is the status of syllabi? I’m attending a course and was particularly interested in a minor part of the course where we were going to obtain introduction to a specific method. I saw this in the syllabus before I applied and got especially interested in the course for this reason. Now the professor responsible for the course says this part of the course has been replaced. Can he really do that? All best! Richard Dear Richard! You are perfectly right. The information in syllabi is legally binding and must be followed by the professor in charge. If the department wants to change any part of the course they can only do so after a revision of the syllabus and thereafter put this into practice at the earliest next term. I suggest you talk to the professor and remind him of this and/or talk to the director of studies at your department. If you encounter resistance don’t hesitate to come back to us and we can contact the department. With regards, Yohanna Burman

”Nekas fortsätta efter föräldraledighet”

Hej! Jag har varit föräldraledig under ett och ett halvt år och nu när jag ska ta upp mina studier igen nekas jag. Det är andra gången jag är föräldraledig och förra gången kunde jag ta upp studierna igen utan problem. Varför går det inte nu? Förra gången var jag hemma i ett år. Har det betydelse att jag var hemma ett halvår längre denna gång? Jag har aldrig lämnat in några papper eller så. Tacksam för all hjälp!
Petra

Hej! Jag förstår det som att du varit föräldraledig utan att ha gjort en formell ansökan om studie­uppehåll hos din institution. Skulle du gjort det skulle du ha fått ett skriftligt beslut med besked om du beviljades återkomst och hur länge studieuppehållet skulle vara. Om man inte gjort ett formellt studieuppehåll beviljas man återkomst i mån av plats. Ofta behöver man då ansöka om återkomst via en speciell rutin, tala med din studievägledare för att få mer information. En sådan ansökan kan behöva göras innan ett visst datum. Anledningen till att det fungerade förra gången du var föräldraledig men inte nu kan bero på hur länge institutionen tillåter ett oanmält studieuppehåll utan att detta påverkar din studieplats. Möjligtvis tillåter de två terminer och därför blev det problem nu när du var frånvarande under tre. Lycka till!
Vänligen,
Yohanna Burman

“Can I object the questions?”

Hello Student Ombudsmen, I took an exam last week. Out of eight questions in total there were two questions on a matter that had not been mentioned neither during lectures nor seminars. I checked the literature afterwards and it is only briefly mentioned in a chapter that we never were given any specific reading instructions to. Can I object these questions somehow? I understand your frustration, and that one would think that the questions on an exam would mainly reflect what has already been pointed out in a seminar or in a reading instruction. However, it is up to the examiner to test the students understanding and knowledge of the studied subject in accordance with the grading criteria. So there is not much to be done, I am afraid. Kind regards, erika samuelsson

”Chances to take an exam?”

Hi, I am wondering how many times I am allowed to take an exam? Hi, It is stipulated by law (Högskoleförordningen 6 kap. 21§) that a student is to be given at least five chances to take an exam. If you have failed an exam two times with the same examiner, you normally have the right to get a new examiner. Kind regards, Erika Samuelsson

”I can’t wait until the retake of my exam”

I failed an exam in mid January. Now it turns out that the retake is in August. I can’t wait that long. Hi, There is no clear regulation on when a retake should take place. However, the Parliamentary Ombudsmen (JO) has stated that two months between the examination and the retake is considered to be too long. If you want, I could contact the director of studies and see if there is anything to be done. Kind regards, Erika Samuelsson

”Vad kan jag göra åt mobbningen?”

Jag läser en kurs där det känns som att läraren mobbar mig. Gång på gång får jag snäsiga kommentarer när jag frågar något vid våra seminarier. Efter en redovisning gav hen mig kritik som kändes mer som ett påhopp mot min person och mitt livsval. Nu har jag en stor klump i magen varje gång jag måste möta denna person. Finns det något jag kan göra?
Hej! Det låter väldigt jobbigt att känna att du mobbas av en lärare. Alla anställda vid universitetet har en grundlagstadgad skyldighet att bemöta studenter opartiskt. Ibland ser dock verkligheten inte ut så. Utan en lite tydligare bild av vad som har hänt så kan jag inte ge dig några exakta råd, men generellt gäller följande: Om det går att koppla personens agerande till någon av grunderna i diskrimineringslagen (kön, köns­identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder) kan det röra sig om diskriminering eller trakasserier. Det finns en särskild jämlikhetssamordnare vid universitetet (nås på jamlikhet@su.se) som arbetar med att utreda just detta. Om det inte finns någon direkt eller indirekt koppling mellan det du upplever och någon diskrimineringsgrund kan det vara fråga om så kallad negativ särbehandling. Till detta räknas mobbning och där är det prefektens ansvar att utreda vad som hänt. Jag förstår om det känns jobbigt att anmäla läraren, men om du upplever att du trakasseras eller mobbas så är det allvarligt. Hör gärna av dig till mig igen så kan vi träffas och diskutera hur vi kan gå vidare. Jag stöttar dig gärna. Med vänlig hälsning, Erika Samuelsson

”Får läraren ändra poänggränserna?”

Hej. Jag fick precis tillbaka en tenta och läraren har ändrat poänggränserna. Detta gör att jag har fått ett D  i stället för ett C. Får hon verkligen göra så?
Hej! Jag förstår att det känns frustrerande att poänggränserna ändras. Däremot är det så att examinatorn inte har gjort något fel. Till skillnad från betygskriterier, vilka är bindande, så är poäng­gränser endast vägledande. Det är betygskriterierna som ni studenter ska bedömas efter och upptäcker examinatorn att de poänggränser som satts upp inte överrensstämmer med betygskriterierna ska hen justera dessa. Om du är missnöjd med ditt betyg kan du begära omprövning, vilket innebär att du utifrån betygskriterierna, en eventuell svarsmall och dina egna svar motiverar varför du bör få fler poäng/högre betyg. Med vänlig hälsning, Erika Samuelsson
Här kan du läsa mer om examninationsfrågor.

“Syllabus in English”

I am an international master student at SU. I find it hard to get hold of course information and syllabi in English. The majority of my fellow students are international students whereas it seems as relevant to give us course information in English. What rules apply here? Thank you! Most thankful for help Hi Angela. In University policies it is stated that syllabi must be performed in Swedish but can also be translated into in English, it’s not an obligation though. The name of the course must always be written in both English and Swedish in the syllabus however. By that, your department has not done anything wrong even though I agree with you that it would be most relevant that the syllabi also were translated into English. Make sure you put this in your evaluations. With regards, Yohanna Burman

”Obligatoriska moment”

Jag har kvar en obligatorisk PM på nuvarande kurs. Det är en vecka kvar till tentan men enligt kursföreståndaren är det för sent att skicka in min PM och jag måste läsa om kursen. Har jag på något sätt rätt att skicka in min PM nu och få tillgång till tentan ändå? Hälsningar, Anna Hej Anna. Institutionen har rätt att ha deadlines och därmed kan det vara helt i sin ordning att det är för sent att skicka in din PM.  Även om du inte gjort det bör du normalt ändå tillåtas skriva avslutande tenta. Om inte annat bör det stå i kursplanen att fullgörandet av obligatorierna är ett krav för att få skriva tentan. Titta vad som står i kursplanen och prata därefter med din institution. För att få slutbetyg krävs dock att du gjort kursens alla moment. Vänligen, Yohanna Burman

”Vad gäller vid sen inlämning?”

Jag skulle behöva lite hjälp med information om vilka regler som gäller när en inlämningsuppgift lämnas in sent (1 dag sent i det här fallet). Vilka möjligheter har kursledaren att göra avdrag från betyget på grund av sen inlämning? Tack på förhand!
Hej! Det finns inga generella regler gällande detta. Din institution har dock rätt att låta sen inlämning påverka betyget om detta har meddelas muntligt och skriftligt till er studenter. De ska då ange på vilket sätt betyget påverkas. Titta i kursplanen och kursbeskrivningen. Vänligen, Yohanna Burman  

Question about study fees

I’m an international student at Stockholm University. I’m admitted to a two years master programme but I would like to transfer to a one year programme. I don’t have to pay for the two years programme but when I’m asking the Department to transfer me to the one year programme they demand money. How can this be right? Thanks for your clarification! Dear International student, tuition fees and an application fee for non-EU/EEA students were adopted in 2011. The fees referred to studies beginning autumn semester 2011. If you were admitted to a programme before the autumn semester 2011 you don’t have to pay study fees but if you now transfer and get admitted to a new programme the study fee rule apply as long as you are a non-EU/EEA student. If you have a job in Sweden or are married in Sweden and by that have a residence permit you don’t have to pay study fees though. If this applies to you, make sure you hand in the right documents about this to the University. If you are an exchange student you are not supposed to pay the fees either. With regards, Yohanna Burman  

”Jag känner mig diskriminerad!”

Hjälp! Min lärare har flera gånger dumförklarat mig inför hela klassen när jag ställt frågor! Jag känner mig diskriminerad och vill inte att den här läraren ska rätta min tenta då jag inte litar på att jag kommer att få en rättvis bedömning. Hur kan ni hjälpa mig? Anonym
Hej! Det framgår inte av ditt mejl på vilket sätt du känner dig diskriminerad, men om det rör sig om diskriminering enligt någon av de grunder som listas i diskrimineringslagen så kan du anmäla detta till universitetets jämlikhetssamordnare. Jämlikhetssamordnaren gör en formell utredning för att utröna om diskriminering föreligger, och vi studentombud kan stötta dig i processen. Även om det inte går att fastslå att din lärares uttalanden är diskriminerande så kan vi hjälpa dig att lyfta frågan med din lärare. Kanske finns det även möjlighet för dig att byta examinator. Hör av dig så ska vi hjälpa dig vidare! Vänligen, Cecilia Bödker Pedersen

”Personnummer på betygslistor?”

Hej studentombuden! Min institution skriver ut listor med våra betyg och sätter upp på institutionens anslagstavla. Nu på den senaste tentan gick det inte så bra för mig, och detta är inget jag vill skylta med! Får de verkligen göra så här? Det är visserligen bara de 6 första siffrorna i personnumret, men det är ändå inte svårt att fundera ut vems betyg som är vems. Martin
Hej Martin! Enligt personuppgiftslagen får inte hela personnumret skrivas ut på den här typen av betygslistor. Så länge institutionen bara skriver ut de 6 första siffrorna gör de inget fel rent juridiskt, men jag förstår att det kan vara känsligt för er studenter som inte vill att alla ska kunna se hur det gick för er på tentan. Vi brukar förespråka att institutionerna publicerar betygen enskilt på Mondo av denna anledning. Värt att notera är dock att din skrivna tenta i normalfallet ändå är en allmän handling, vilket innebär att vem som helst har rätt att begära ut en kopia av din tenta så länge den finns bevarad på din institution. Trots detta anser jag ur ett studentperspektiv att betygslistor inte behöver spridas i onödan. Vänligen, Cecilia Bödker Pedersen

”Finding it hard to adjust to the Swedish study system”

”Finding it hard to adjust to the Swedish study system” Dear Student Ombudsmen,I am an exchange student and I am finding it hard adjusting to the study system here in Sweden. Is there any help to get or to learn the ways of exams here? Alien and confused Hi Alien and confused.  Being new in a different system is always hard, especially when the new system requires performances of some kind. The University offers support in these situations through its student services. The primary function for English speaking students is the academic writing but they can also assist with study techniques and study methods. You can find more information about it on the university’s webpage on student services (Study with us). Sincerely, Shewen Aziz

”Vad gäller för tillgodoräknanden?”

"Vad gäller för tillgodoräknanden?" Hej Ombuden. Jag har en fråga. Jag undrar vad som gäller för tillgodoräknanden.  Jag ska läsa en kurs vid ett annat universitet som jag vill använda i mitt program här vid Stockholms universitet.  Jag har kollat på nätet men inte hittat så mycket information. Hjälp! Anonym Student Hej Anonym Student. Tillgodoräknanden kan vara svåra att hålla reda på som student just på grund av att det inte finns så mycket information att få tag på via hemsidor eller broschyrer. Vanligaste sättet om man vill försäkra sig om att en kurs kommer att gå att tillgodoräkna är att ta kontakt med sin studievägledare alternativt med sin utbildningsledare. De kan då se över utbildningsinnehållet för att pröva om kurserna är lämpliga för tillgodo-räknande. För tillgodoräknande gäller skriftliga såväl som muntliga beslut. Det är dock mest lämpligt att få beslutet i skrift eftersom det inte alltid är säkert att det är samma person som kommer att ta beslutet om tillgodoräknande när det sedan är dags för det. I beslutet kan man även tydliggöra under vilka villkor ett tillgodoräknande kan ske så att man som student vet vad som gäller om det blir ändrade förutsättningar. Ett sådant dokument brukar kallas för ett förhandsbesked. Blir det struligt kan man alltid vända sig till studentombud för att förtydliga kommunikationen i processen. Lycka till med nya kursen! Vänligen, Shewen Aziz

”Accused of plagiarism”

Now writing my final thesis my supervisor has reported me to the Vice-Chancellor claiming the thesis is a case of plagiarism. This was a shock since my supervisor hasn’t spoken to me about this in any of our appointments. I wasn’t even finished with the text. What are my rights and what can I do? Most thankful for help Hello. The Vice-Chancellor's Office will contact you and give you the opportunity to hand in a written statement. I suppose your supervisor had a draft. A supervisor has a responsibility to give feedback on drafts rather than to report it. This is valuable information for the statement. One of us Student Ombudsman can assist you in writing the statement as well as accompany you to a meeting with the Disciplinary Board if the Vice-Chancellor refers the case. With regards Yohanna Burman

”Problem med handledaren”

Jag skriver en kandidatuppsats och har fått problem med min handledare. Vi förstår inte varandra och jag känner mig mer kritiserad än hjälpt. Jag drar mig för att prata med studierektorn eftersom jag skulle kritisera en av hans anställda. Vad kan jag göra?
Malin

Hej Malin. Titta i kursplanen. I den ska det finnas instruktioner under vilka omständigheter en student får byta handledare. Min erfarenhet är också att institutionerna vill hjälpa studenter att lösa situationer likt din. Tveka därför inte att prata med din studierektor.
Hälsningar Yohanna Burman

”Hur många gånger får man skriva omtenta?”

Jag läser min första termin här på Stockholms universitet och fick härom dagen tillbaka en tenta som jag var underkänd på. Tentan var svår och jag känner mig nu oerhört stressad. Tänk om jag inte klarar omtentan heller. Hur många gånger får man skriva en omtenta egentligen? Skulle underlätta för mig om jag åtminstone visste det.
Orolig student

Hej orolig student. Din institution får begränsa antalet tentatillfällen på en kurs om en obegränsad rätt skulle leda till att orimligt stora resurser tas i anspråk. Beslut om begränsningar ska dock alltid fattas restriktivt. Antal tentatillfällen måste även stå i kursplanen. Skulle din institution ha en begränsning i en kurs ska du alltid få minst fem tillfällen att tentera.
Hälsningar Yohanna Burman

”Hur mycket måste jag läsa?”

Jag läser en kurs som jag upplever är alldeles för omfattande för att vara 7,5 hp. I kursen ska vi läsa 1 200 sidor kurslitteratur och producera cirka 15 sidor text. Jag pratade med läraren som inte höll med mig om den stora arbetsbelastningen. Har vi rätt att få minskat antalet sidor som ska produceras?
Stressad student

Hej Stressad student. Det finns inga centrala riktlinjer för hur mycket kurslitteratur som får ingå i en kurs, eller hur många inlämningsuppgifter ni måste göra. Det är upp till kursansvarig att planera kursen så att ni kan förvärva de kunskaper ni ska och nå upp till kursens mål. Ett riktmärke är dock att om du läser heltid så ska du kunna klara av dina studier på 40 timmar i veckan. I detta räknas föreläsningar, seminarier, grupparbeten, självstudier och så vidare in.
Hälsningar Cecilia Bödker Pedersen, studentombud.

”När får jag skriva omtenta?”

Jag fick i förra veckan tillbaka en hemtenta som jag inte fick godkänt på. Den kursansvarige har avsatt tid för omtenta i augusti och jag undrar om jag inte har rätt att göra den tidigare? Om jag ska skriva omtentan först i augusti tror jag att detta påverkar min registrering för efterföljande kurser.
Catarina

Hej Catarina. Högskoleverket anser (och vi med dem) att omtentamenstillfälle ska erbjudas minst två veckor och högst två månader efter att tentamensresultatet meddelas. Om det var ditt första tentamenstillfälle på kursen så anser jag inte att det räcker att du erbjuds omtentatillfälle i augusti, utan du bör erbjudas ett nytt tentamenstillfälle nu under våren.
Hälsningar Cecilia Bödker Pedersen, studentombud

”Vad är dagtid?”

Vilka klockslag räknas som dagtid? Jag läser en kurs nu där flera föreläsningar ligger mellan 15 och 18. Enligt mig är dagtid inte till klockan 18, men vad gäller?
Karl

Hej Karl. Det finns inte exakt reglerat vad som räknas med dagtid, men jag skulle säga att om du är antagen till en dagstidskurs så ska du kunna räkna med att den mesta undervisningen är förlagd till vardagar före klockan 18. I universitetets regelbok anges att kursansvarig ansvarar för att undervisning och examinationer i första hand förläggs till vardagar under dagtid, så visst utrymme finns kanske för undervisning annan tid.
Hälsningar Cecilia Bödker Pedersen, studentombud

”How do the grades work?”

Hi Student Ombudsmen. I am an exchange student and new to the Swedish system. I just received my grade and don’t understand how it was marked. Is there any way I could find that information? Confused and pondering Hi Confused and pondering. I will try to explain how the grading system works within Stockholm University. All courses have grading criterions. These­ are to be given to the students in the beginning of each course and are binding. What this means is that examiner are to grade according to the requirements set in the grading criterions. The criterions should state requirements for each grade and goals to achieve. The grading criterion is not to be confused with the learning outcomes that govern study goals for the course. Sincerely Shewen Aziz

”Hur överklagar man betygen?”

Hej ombuden.
Jag undrar hur man gör för att överklaga sina betyg? Jag känner att min tenta förtjänat ett bättre betyg än det min lärare satt. Alla som tittat på min tenta håller med mig.
Frustrerad student

Hej.
Du är inte den enda studenten som har känt att en tenta förtjänar ett annat betyg än den de fått. Ibland känner en student att de inte håller med examinatorn i deras bedömning. Det man kan begära i sådana fall kallas för omprövning. Det innebär att man ber examinatorn att ompröva sitt beslut. I sin ansökan om omprövning framför man sina argument för varför man anser att tentan förtjänar ett visst betyg. Det är även bra om man utgår från kursens betygskriterier när man framför sin argumentation. Betygskriterier beskrivs i nästa svar.
Vänligen Shewen Aziz

”Schemat är försenat”

Hej studentombudet!
Min kurs börjar på torsdag nästa vecka och jag har inte fått något schema än. Har letat på institutionens webb och försökt att googla, men kan inte hitta det. Vad ska jag göra?
Mvh Orolig student

Hej orolig student.
Enligt universitets regler ska kursschema finnas tillgängligt en månad innan kursstart. Om du har frågor eller inte hittar information på hemsidan är ett tips att kontakta kursadministratören. De brukar kunna svara på frågor man har rörande administration.
Vänligen Shewen Aziz

Läs mer om studentombuden på www.sus.su.se/studentombud.